Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Den gode henvisning

 

Vejledningen beskriver Arbejdsmedicinsk Kliniks ønsker og forventninger til form og indhold i de henvisninger vi modtager.

 
Vejledningen

•   Skal medvirke til, at patienten visiteres korrekt.

•   Skal understøtte god undersøgelse, vurdering og videre foranstaltning.

•   Medvirke til optimal forberedelse og gennemførelse af patientforløbet.

 

Vejledningen supplerer

•   De gældende fælles regionale retningslinjer

 

Målgruppe

•   Alle, der udfærdiger, modtager eller anvender henvisninger til Arbejdsmedicinsk Klinik.

 

Fremgangsmåde

Henvisningens form:

Henvisningen kan modtages på den almindelig fælles henvisningsblanket til hospital eller

på blanket downloadet fra arbejdsmedicinsk kliniks hjemmeside. Alle felter udfyldes.

Hvis anden blanket anvendes følges de regionale retningslinjer for henvisning.

 

Henvisningens indhold:

•   Afsenderoplysninger skal være så detaljerede at modtager (visitator) ubesværet kan kontakte henviser
    for supplerende oplysninger.

•   Formål med henvisning og forventning til undersøgelsen skal fremgå klart. Ønske om vurdering følges
     altid af uddybning af hvad.

•   Der skal anføres foreløbig diagnose/formodet helbredsproblematik.

•   Kort sygehistorie omfattende start, udvikling, hidtidig behandling inklusive medicin og relevante
    undersøgelsesresultater, gerne vedlagt i kopi.

•   Aktuel arbejdsstatus og erhverv, herunder angivelse af startdato for evt. sygemelding.

•   Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse.

 

Ikke-lægelige henvisninger fra fagforening eller virksomhedens arbejdsmiljøorganisation:

Henvisning bør ske i samarbejde med pågældendes egen læge, så vi får relevante helbredsoplysninger sammen med henvisningen.

Hvis fagforening beder medlemmet om at gå til egen læge for henvisning, ønsker vi klar besked og reel begrundelse for henvisningen oplyst.

Vi modtager ikke henvisning fra arbejdsgiver eller arbejdsleder. Hvis arbejdsmiljøorganisation ønsker arbejdsmedicinsk personundersøgelse opfordrer vi til forudgående telefonisk kontakt med arbejdsmedicinsk kliniks læge, fortrinsvis visitator.

Vi modtager altid gerne forespørgsler vedr. konkrete henvisninger: Tlf. 7843 3500.

 

 

Referencer

DDKM2 standard 2.4.1 Henvisninger

 

Forløbsbeskrivelse for arbejdsmedicinsk udredning i Region Midtjylland:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/a-alment-og-uspecificeret/arbejdsmedicinsk-udredning/#headerDAAA

2.4.1 Henvisning, regional retningslinje. http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X22C1DCF6BBAE3681C125751600438FCC&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

4.3.1 Indikationer for henvisning http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XE883A9664AEC2AF7C12576B100728B34&level=HOVEAR&dbpath=/edok/editor/HOVEAR.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

4.3.2 Krav til henvisning til Arbejdsmedicinsk klinik http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XD0380E5AA29F6D11C12576B1007298FF&level=HOVEAR&dbpath=/edok/editor/HOVEAR.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

4.3.3 Henvisning til arbejdsmedicinsk klinik: http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XFDA357B6EC67ECF9C1257ACA00467113&level=HOVEAR&dbpath=/edok/editor/HOVEAR.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

 

This page load time was 0.032 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk