Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Forskningsprofil og strategi

 

Arbejdsmedicinsk Klinik har vedtaget seks strategier, der sammen udgør klinikkens forskningsprofil, målsætning og strategiske udførelse.
 

1. Et godt forsknings- og læringsmiljø
AMK Herning ønsker at skabe et frugtbart forskningsmiljø, så der er høj kvalitet og produktivitet i alle forskningsprocessens faser, dvs.:

  • At der udvikles ideer, der bliver til gode projektbeskrivelser, således at der opnås relevant ny viden, og således at der kan opnås finansiering fra forskellige kilder
  • At klinikkens projekter overholder tidsfrister og budgetter
  • At der produceres en passende mængde videnskabeligt output fra projekterne

 For at sikre tilstedeværelse af den nødvendige både videns- og ressourcemæssige kritiske masse over tid, ønsker AMK Herning at skabe vedvarende forskningsmiljøer omkring udvalgte fokusområder. Disse fokusområder vil være de områder, hvor størstedelen af AMK Hernings forskningsaktivitet pågår, men samtidig er der vide grænser for, hvilke yderligere områder klinikkens medarbejdere kan forske i, så længe det er inden for rammerne af den overordnede målsætning.

AMK Herning ønsker at sikre et godt læringsmiljø for ph.d.-studerende og yngre forskere, så det bliver attraktivt for forskningsinteresserede akademikere fra forskellige faggrupper at være ansat på klinikken. Dette gøres bl.a. ved, at ph.d.-studerende og yngre forskere bliver indlejret i de vedvarende miljøer, og at erfarne medarbejdere og kvalificerede projektledere står til rådighed i hverdagen samt på møder til vejledning og faglig sparring.

 

2. Sammenhæng mellem klinik og forskning
For at kunne give bedst mulig rådgivning og vejledning til vores patienter ønsker AMK Herning at skabe sammenhæng mellem det kliniske - og forskningsmæssige virke, således at en del af den forskning, der bedrives, tager udgangspunkt i de symptomer og sygdomme, vi møder hos vores patienter. Andre dele af forskningen har et mere overordnet sigte, fx forebyggelse af ulykker.

 

3. Tværfaglig forskning
De problemstillinger og sygdomsmønstre, der ses inden for arbejdsmiljøforskningen i dag, har ofte en multifaktoriel baggrund. AMK Herning ønsker derfor at integrere forskellige videnskabelige metoder og teorier, hvor det er muligt og relevant. Samspillet mellem sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskabelige metoder er et fokuspunkt for AMK Herning, ligesom projekter inden for hvert af disse områder kan udgå fra AMK Herning.

 

4. En stadig udvikling af teori, forskningsmetoder og -design
AMK Herning mål er at være med til at videreudvikle både det teoretiske og det metodemæssige felt, som klinikkens forskning befinder sig indenfor. Derfor ønsker AMK Herning at videreudvikle epidemiologiske forskningsmetoder og metoder til kortlægning af arbejdsmæssige eksponeringer samt metoder til udforskning af sygdomsmekanismer, hvor epidemiologisk forskning indgår i et krydsfelt med fx molekylærmedicinsk og genetisk forskning.

 

5. Samarbejde med andre forskningsinstitutioner

  • AMK Herning ønsker at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer til relevante lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere, for at sikre gensidig udvikling, læring og inspiration.
  • AMK Herning har status som Universitetsklinik, Health, Aarhus Universitet. Det betyder at klinikken udøver forskning på højt internationalt niveau og klinikkens forskning indgår som led i den forskning, som foregår på Aarhus Universitet, Health.
  • AMK Herning indgår i samarbejde med andre afdelinger på Hospitalsenheden Vest i de projektsammenhænge, hvor dette er naturligt. Desuden vil AMK Herning tage aktivt del i opbygningen af forskningen på HEV med sigte frem mod det nye sygehus i Gødstrup.
  • AMK Herning er partner i det murstensløse ’Dansk Ramazzini Center´ i samarbejde med AMK i Århus og Ålborg samt Institut for miljø og arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed ved Århus Universitet. AMK Herning ønsker fremadrettet at bidrage til, at dette center styrker den arbejdsmedicinske forskning i Danmark.
  • Andre væsentlige nationale samarbejdspartnere er de øvrige arbejdsmedicinske klinikker, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt universiteterne i Danmark.
  • Både i projektsammenhæng og i netværksbaserede sammenhænge samarbejder AMK Herning med internationale partnere, både i Norden, Europa og USA. Derudover deltager AMK Herning i arbejdsmedicinske udviklingsprojekter i Afrika og Sydamerika.

 

6. Gode relationer til bevillingsgivere og aftagere af forskningsbaseret viden

AMK Herning ønsker at være en troværdig og upartiske leverandør af forskningsbaseret viden, og vil derfor fokusere på at skabe og vedligeholde gode relationer til bevillingsgivere og andre potentielle aftagere af viden om arbejdsmiljøforhold og helbred.
 


Professor, overlæge Johan Hviid Andersen
Forskningsansvarlig
 

Email

Tlf: 7843 3500

 

 

 

 

This page load time was 0.463 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk