Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Kollektiv stress

 
Baggrund
Kollektiv stress er en betegnelse for, at medarbejdere som en gruppe oplever en bestemt begivenhed som stressende. Nærmere beskrevet er det en proces, hvor en person eller gruppe påvirker en anden persons eller gruppes emotioner eller adfærd gennem bevidst eller ubevidst overførsel af følelsesmæssige tilstande.
Hidtidig forskning har overvejende fokuseret på stress som et individuelt fænomen, som den enkelte udviklede på baggrund af arbejdsmæssige risikofaktorer, personlighedsmæssige faktorer, risikofaktorer i privatlivet og/eller en interaktion mellem ovenstående.
Der har kun været få undersøgelser af, hvorledes den sociale interaktion mellem medarbejdere påvirker udviklingen af stress, og det på trods af at det inden for psykologien er anerkendt, at mennesket er socialt og gruppeorienteret og lærer social adfærd gennem social interaktion. Det der i den forbindelse er specielt interessant er, hvordan man kan påvirke hinanden i de forskellige faser af en stressproces såsom i vurderingen af ens arbejdsmiljø, i vurderingen af om man har ressourcerne til at klare kravene, i valg af copingstrategi og ikke mindst i oplevelsen af stress.
Undersøgelser har vist, at både depression og udbrændthed har en smittende effekt og mere omfattende forskning har været inden for følelsesmæssig smitte som handler om den smittende effekt af forskellige følelser såsom vrede, glæde osv. Der har været få kvalitative undersøgelser af, hvorvidt stress kan smitte fra medarbejder til medarbejder, og disse indikerer også, at dette fænomen findes, men der mangler både kvalitativ og kvantitativ forskning på området både i forhold til om kollektiv stress findes, men også i forhold til en nærmere forståelse af, hvordan kollektiv stress opstår.
  

Formål
Formålet med dette studie er at undersøge kollektive stressprocesser på arbejdspladser og delformålene er: 
  • At undersøge via social netværksanalyse om der er gruppemæssige forskelle i stressniveau hos medarbejdere. 
  • At undersøge hvilke sociale interaktionsformer og arbejdsmæssige faktorer der er medvirkende til dannelsen af kollektive stressprocesser. 
Metode
Der er tale om et casestudie i et år på en større dansk virksomhed, hvor 3 afdelinger deltager. I casestudiet bliver både kvantitative og kvalitative metoder benyttet. Der er udformet et spørgeskema som inkluderer spørgsmål om arbejdsmiljø, vurdering af om man har ressourcerne til at håndtere kravene i arbejdsmiljøet, copingstrategier, stress-symptomer og påvirkelighed i forhold til andres velbefindende. Derudover indgår der også relationelle spørgsmål om omhandler identificering af de personer medarbejderne taler mest med på deres arbejde.
I forhold til formålet om at undersøge om der er gruppemæssige forskelle i stressniveau hos medarbejdere, kan man via de relationelle spørgsmål identificere medarbejdernes sociale netværk/grupper og måle om der er signifikante forskelle grupperne imellem i forhold til stressniveau, vurdering af arbejdsmiljø og i forhold til copingstrategier. 
Spørgeskemaet bliver udsendt 3 gange; ved undersøgelsens start, efter et halvt år og efter et år. Efter det første spørgeskema bliver 2 grupper på hver afdeling udvalgt til den kvalitative del. Denne del foregår mellem hver spørgeskemaundersøgelse, hvor grupperne bliver fulgt via deltagende observation og semistrukturerede interviews. 
Denne del af studiet er rettet mod delformålet om at undersøge hvilke sociale interaktionsformer og arbejdsmæssige faktorer der er medvirkende til dannelsen af kollektive stressprocesser.
 

Perspektiver
Nærværende studie kan bidrage til en anden forståelse af stress end den hidtidige og kan bidrage til nye interventionsmuligheder som i højere grad vil rette sig mod kulturelle og gruppemæssige forhold på arbejdspladser.
Der planlægges 3 internationale peer-reviewede publikationer som omhandler
1) Den historiske udvikling af begrebet stress
2) Stress og intra-organisatoriske netværk
3) Kollektive stressprocesser

 

 

 

Kontakt

Tanja Kirkegaard, psykolog, ph.d.-studerende

Tlf. +45 7843 3500

Email

This page load time was 0.028 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk