Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

BAS projekterne

Arbejdsmedicinsk Klinik er i gang med et aktuelt projekt om behandling af stress. Projektet skal sætte fokus på stress og undersøge, om en anerkendt psykologisk behandling kaldet kognitiv terapi, er effektiv til at mindske stress-symptomer. Projektet ser også på, om man derved hurtigere kan blive klar til at vende tilbage til sin arbejdsplads og om  deltagerne får løst de problemer, som har udløst arbejdsstressen. Derudover forsøger vi at inddrage arbejdspladsen i at formindske stress belastningerne på arbejdspladsen. Projektet evalueres videnskabeligt for at vurdere om behandlingen har den forventede effekt.

Formål:
Projektets formål er at evaluere effekten af behandlingen rettet mod sygemeldte henviste og deres arbejdspladser. Der er tale om patienter, der bliver henvist til de arbejdsmedicinske klinikker i Herning og som har en arbejdsbetinget belastnings- eller tilpasningsreaktion. Effekten evalueres i forhold til helbredstilstand og sygefraværslængde. Interventionen indeholder et individuelt samtaleforløb med en psykolog og tiltag rettet mod stressende forhold på patientens arbejdsplads.

Deltagere:
Der rekrutteres patienter med fast tilknytning til arbejdsmarkedet, der er sygemeldte på grund af stress, og som er henvist til AMK i Herning af egen læge, fagforening eller sikkerhedsorganisation eller via et samarbejde med Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Inklusionskriteriet er patienter, hvor der efter en standardiseret arbejdspsykologisk udredning kan stilles diagnosen arbejdsrelateret tilpasnings- eller belastningsreaktion (ICD 10-Diagnose kode: F 43,2 - F 43,9). Eksklusionskriterier er co-morbiditet af anden somatisk og/eller psykiatrisk lidelse, graviditet og patienter, der ikke ønsker at vende tilbage til deres nuværende arbejde. Der er udsendt informationsmateriale til de praktiserende læger med henblik på at sikre, at patienter henvises hurtigst muligt efter sygemelding. Alle deltagere får en standardiseret klinisk udredning ved baseline. Endvidere udfyldes et spørgeskema. Efter udredningen trækkes der lod om, hvorvidt patienten indgår i kontrolgruppen eller interventionsgruppen. Vi er i gang med at indrullere ialt 120 patienter løbende over 1 1/2 år, 60 i hver gruppe.

Metode:
Interventionen består af et kognitivt-adfærdsterapeutisk stresshåndteringsprogram suppleret med intervention på patientens arbejdsplads. Inden to uger efter randomiseringen skal patienter påbegynde behandlingsforløbet. Programmet indeholder identificering af arbejdsbetingede stressorer, omstrukturering af kognitive såvel som adfærdsmæssige strategier i forhold til at håndtere belastninger, psykoedukation og hjemmearbejde i relation til arbejdspladsen. Programmet løber over 12 uger med 6 sessioner af 60 minutters varighed. Den organisatoriske intervention består af 1-2 samtaler på patientens arbejdsplads. Her deltager f.eks. nærmeste ledere og sikkerhedsrepræsentanten, patienten og behandlende psykolog fra AMK. Formålet er at igangsætte en proces i organisationen der skal reducere belastende forhold, f.eks. løse problematiske samarbejdsrelationer eller øge kontrollen over arbejdsprocesserne afhængig af patientens problematik. Programmet beskrives i en protokol. Den terapeutiske ramme vil være standardiseret, men psykologen kan på baggrund af de specifikke forhold vælge, hvilke redskaber fra protokollen der bruges. Interventionen foregår med en patient ad gangen. For yderligere at ensarte interventionen superviseres forløbet af en ekstern supervisor. Der føres journal for alle patienter.

Resultater/konklusioner:
Effektmål er ændringer i psykisk velbefindendehed, oplevet stress, træthed, søvnkvalitet og sygefravær. Alle parametrene sammenlignes i de to studiegrupper for at se om behandlingen har en effekt.

Hent informationspjecen om projektet.

This page load time was 0.033 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk