Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

PRISME-projektet

 

Psykosociale risikofaktorer for langvarig stress, udbrændthed og depression ved det professionelle arbejde med mennesker.

PRISME-projektets overordnede formål er at undersøge samspillet mellem psykosociale belastninger i det professionelle arbejde med mennesker og langvarig stress, udbrændthed og depression. Der findes et meget stort antal undersøgelser om disse sammenhænge, men langt de fleste er tværsnitsundersøgelser eller alene baseret på spørgeskemabesvarelser, og de anførte sammenhænge er derfor fortsat uafklarede.


Projektet vil fokusere på effekterne af psykosociale belastninger i forbindelse med et stort ansvar for andres liv og velfærd, emotionelle belastninger ved behandling af patienter med svær sygdom, belastninger ved udøvelse og modtagelse af ledelse, herunder ledelseskonflikter, chikane og mobning, samt belastninger i forbindelse med organisatoriske ændringer og samspillet mellem arbejde og familieliv.


Projektets undersøgelsespopulation vil være sammensat på en måde, der sikrer en bred variation i de anførte påvirkninger. Undersøgelsen vil omfatte hospitalsansatte med behandlings- og plejeansvar, kommunalt ansatte i forvaltninger vedr. børn og unge (lærere, pædagoger mv) og social- og sundhedsforhold (hjemmehjælpere, sundhedsplejersker mv), samt ledere i den private og offentlige sektor, i alt ca. 9.000 personer.


Der gennemføres to spørgeskemaundersøgelser med 1½ års mellemrum. Spørgeskemaerne skal belyse de anførte belastninger og symptomer på langvarig stress, udbrændthed og depression, samt andre forhold som coping, personlighed og positive forhold i arbejdet, der kan have betydning for sammenhænge mellem belastninger og stress, udbrændthed og depression. De relevante belastninger vil herudover blive belyst uafhængigt af spørgeskemabesvarelserne, hvor det er muligt. Tilsvarende vil betydningen af spørgeskemasvar, der peger på langvarig stress, udbrændthed og depression blive nærmere vurderet i et standardiseret klinisk interview med henblik på at opnå en bedre forståelse af arten og graden af de psykiske lidelser, som spørgeskemabesvarelserne kan være udtryk for. Med samme formål vil lægemiddelforbrug, sygefravær og arbejdsophør blive belyst gennem kobling til relevante registre.
Kronisk stress er måske forbundet med øget koncentration af stresshormonet kortisol. Mange depressive patienter har forhøjet kortisol. Forhøjet kortisol og depression kan måske medføre morfologiske skader på hjernen. PRISME-projektet vil efterprøve denne kortisolhypotese gennem indsamling af spytkortisolprøver, som analyseres i et særskilt design. En bekræftelse af kortisolhypotesen i et velgennemført longitudinelt studie vil have stor generel betydning og understrege betydningen af at forebygge arbejdsrelateret stress.


I analyserne vil der blive fokuseret på, hvordan de anførte psykosociale belastninger i arbejdet med mennesker påvirker udviklingen fra status som rask, stresset, udbrændt eller deprimeret ved basisundersøgelsen til de tilsvarende tilstande ved opfølgningsundersøgelsen, dvs incidens og prognose for disse tilstande.


Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de arbejdsmedicinske klinikker i Herning, Århus og Glostrup og Arbejdsmiljøinstituttet. Der knyttes 3 PhD studier til projektet, hver med fokus på særlige belastningsområder.
 

 


Overlæge

Anette Kærgaard
Mail
  Tlf. 7843 3500

 

 

Download brochuren "Information om PRISME-projektet"

This page load time was 0.036 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk